| »asopis | ZŠvody | Kluby | éebÝŪŤky | Vżsledky MR | Inzerce | Diskuse | Odkazy | archiv.mushing.cz |
»asopis
Informace o zŠvodech
Internet
NŠvody a zkuöenosti
NŠvrhy a nŠmžty
ReportŠěe
Rýznť
SSPS
ZŠěitky
ōŠdy a smžrnice

Novinky
Seznam aktivnŪch licencŪ
Seznam DID
Hostovanť domťny
Verze systťmu

Postroje pro psy novť generace pro individuŠlnŪ disciplŪny (51527)
2006-09-19 13:59:11 Merhaut Michal - rubrika NŠvody a zkuöenosti

Sezůna jeötž nezaŤala a obdobŪ vymżölenŪ, zlepöovŠnŪ a testovŠnŪ novżch potÝeb pro mushing trvŠ. Po ŤlŠnku o testovanżch novżch granulŪ Hi Performance od spoleŤnosti KSK Bono jsem pÝipravil dalöŪ ŤlŠnek o novž vyrobenżch postrojŪch pÝevŠěnž pro individuŠlnŪ disciplŪny.
Od doby zŠvodžnŪ Evropskżch saÚovżch psý a krŠtkosrstżch AlaskŠnu husky postupnž vznikaly problťmy pÝi pouěŪvŠnŪ klasickżch postrojý typu X BACK. Byly to odÝenť hrudnŪky, podpaědŪ a u nžkterżch jedincý, pro svýj ostrż a hlubokż hrudnŪk, postroje moc dobÝe nesedžly. Odstranit tyto problťmy se daÝilo pouze ķpravami a pÝidŠnŪm novťho öetrnžjöŪho materiŠlu výŤi srsti. Chybžla zde novŠ konstrukce postroje, kterŠ by zaruŤila nadobro tyto problťmy odstranit.
Na vżrobu novť konstrukce postrojý firmou Manmat byl nŠmžt jednť z nejlepöŪch zŠvodnic Hillestad Lena B. z Norska, kde na MistrovstvŪ Evropy Esdra ve sprintu na suchu v BžlŤi nad OrlicŪ startovala s velice jednoduchou konstrukcŪ, s jakżmsi chomoutem z mžkkťho materiŠlu prodlouěenżm do zadnŪ ŤŠsti tžla, aniě by jakŠkoliv ŤŠst pokraŤovala pÝedkem pod hrudnŪkem.

Na novť konstrukci jsem s Jardou Soumarem zaŤal spolupracovat a prakticky na svżch psech testoval kaědou nepatrnou zmžnu Ťi doplnžk vŤetnž materiŠlu. Vyrobilo se mnoho kusý, neě vznikly dva obdobnť typy na stejnťm zŠkladu.

Celť postroje jsou z trojvrstvťho sendviŤe o tlouötce 6 mm. Chomout co nejöetrnžji kopŪruje krk vŤetnž ŤŠsti zad, tak aby nikde nevznikaly otlaky. ExistujŪ 4 velikosti S, M, L, XL. RozdŪl je v obvodu chomoutu a souŤasnž u druhťho typu i dťlce zadnŪ ŤŠsti
(viz. http://www.manmat.cz) V pÝednŪ ŤŠsti chomoutu na vnitÝnŪ stranž jsou vöity dva polötŠÝky s vżplnŪ z PUR polotvrdť pžny, tak, aby mezi nimi byla mezera na uvolnžnŪ prýduönice pro lehŤŪ dżchŠnŪ psa. Chomout ze sendviŤe je doplnžn podbÝiönŪm dŪlem kterż mŠ za ķkol stabilizovat vrchnŪ dŪl a zamezit jeho posouvŠnŪ na krk. Na vrchnŪ prodlouěenť ŤŠsti chomoutu jsou dvž ěeleznŠ oŤka na uchycenŪ karabiny vodŪtka. U prodlouěenťho typu je pÝednŪ oŤko v podstatž ve stejnťm mŪstž jako zŠkladnŪ typ bez prodlouěenŪ. U prodlouěenťho typu je navŪc zadnŪ oŤko umŪstžnť podle velikosti postrojý pÝevŠěnž mezi prvnŪ a druhou tÝetinou dťlky pŠteÝe psa. U tohoto postroje je zadnŪ oŤko tžsnžji pÝichyceno k tžlu psa neě je to u klasickżch postrojý typu „sled“. Vżhodou je pÝichycenŪ v optimŠlnŪm stÝedu v horizontlŠlnž - mŪrnž naklonžnťm tahu psa a nejsou takovť ztrŠty zpýsobenť vlajŪcŪm zadnŪm koncem tak jako u klasickżch postrojý typu „sled“, kde je volnžjöŪ uchycenŪ. Je to jako u namžkko vypletenťho kola u bicyklu.

DalöŪ vżhodou je, ěe se novť postroje obzvlŠöĚ rychleji oblťkajŪ, neě klasickť postroje „sled“, ale nevżhodou je znovu pÝesnž nastavenŪ zdrhovadla pokud se postroje stÝŪdajŪ na vŪce psý s jinou postavou, byĚ stejnť velikostŪ. Tyto postroje jsem zkouöel i ve spÝeěenŪ v pŠrech a pro nesymetriŤnost zadnŪho tahu, kdy se vrchnŪ pŠteÝnŪ dŪl mŪrnž stŠŤŪ na stranu stÝedovť lajny, bych tyto postroje pro spÝeěenŪ nedoporuŤoval. Pokud mŠ nžkdo se psy pÝevŠěnž s ohaÝovitżmi takovť problťmy se srstŪ, ěe pes tŪm snad mýěe trpžt, samozÝejmž je to pro nžj v souŤasnť dobž ÝeöenŪ.
Kaědż si teÔ poloěŪ otŠzku jakŠ varianta je k Ťemu urŤenŠ. KrŠtkŠ (Ťervenż postroj na obrŠzcŪch zde), Ťi dlouhŠ (modrż postroj na obrŠzcŪch zde). I to bylo pÝedmžtem zkouöek a vlastnž vymyölenŪ prodlouěenť varianty.

ZŠvžrem bych chtžl uvťst, ěe pokud jiě mŠ nžkdo tyto postroje a mŠ nžjakť jinť zkuöenosti, nevŠhejte je napsat nŪěe do diskuze.

Merhaut Michal

| DalöŪ ŤlŠnky autora | Diskuse (9461) | Verze pro tisk |


HodnocenŪ ŤlŠnku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 DosavadnŪ hodnocenŪ 5,33 (6244)
1=öpatnż 5=dobrż 10=vżbornż

Diskuse - PÝidat nŠzor - Rozbalit klikni pro zobrazenŪ diskuse