| Časopis | Závody | Kluby | Žebříčky | Výsledky MR | Inzerce | Diskuse | Odkazy | archiv.mushing.cz |
Časopis
Informace o závodech
Internet
Návody a zkušenosti
Návrhy a náměty
Reportáže
Různé
SSPS
Zážitky
Řády a směrnice

Novinky
Seznam aktivních licencí
Seznam DID
Hostované domény
Verze systému

Směrnice platné od 4.8.2011 (16024)
2011-08-04 19:14:15 Habásko Roman - rubrika Řády a směrnice
Po několika letech bylo opět nutné aktualizovat naše směrnice. Jejich úprava je tentokráte mnohem větší než v minulosti.
Směrnice č.1 Povinnosti klubů, STK a kontakty
Směrnice č.2 - Příspěvky na činnost klubů a na uspořádání závodů
Směrnice č.3 - Žádost o příspěvek na uspořádání závodu
Směrnice č.4 - Příspěvek na náklady spojené s reprezentací


Směrnice č.1 Povinnosti klubů, STK a kontakty

Zkratky:
SSPS - Svaz sportu psích spřežení
ČASPS - Česká asociace sportu psích spřežení
ZŘ - Závodní řád
SŘ - Soutěžní řád
ŘO - Řád ochrany zvířat
GS - Generální sekretář
TD - Technický delegát
STK - Sportovní technická komise
RZT - Registrovaný závodní tým
PHM - Pohonné hmoty
TP - Technický průkaz vozidla

Základní dokumenty pro fungování SSPS-ČASPS jsou Stanovy, ZŘ, SŘ a ŘO. Směrnice nemají za úkol nahradit tyto dokumenty, ale doplnit některé organizační úkony, které z řádů sice vyplývají, ale nejsou v nich podrobně rozvedeny.
Základní kontaktní osobou SSPS je Generální sekretář - Helena Biharyová, pokud máte problém, obraťte se na GS prostřednictvím klubu a GS rozdělí úkoly a podá informaci.

1. Administrativa klubů.
Povinnost klubu je nejpozději do 31.3. běžného roku zaslat GS kopie dokumentů, které zaslal na OVV ČSTV, jedná se o:
Kopii ročního hlášení o hospodaření, nebo potvrzení TJ o vedení hospodaření
Kopii hlášení o členské základně (úplný seznam členů s adresami), která bude obsahovat i roztřídění členů na aktivní členy, mládež a pasivní členy, tedy ověřitelné podklady pro přidělení příspěvku.
Zprávu o činnosti.
Formulář roční aktualizace údajů o klubu

GS zpracuje podklad pro výplatu příspěvků klubům do 30.6.v roce a ty budou proplaceny do 31.7.v roce

2. Administrativa závodů
Povinnost klubu - pořadatele závodu je nejpozději do 31.8. běžného roku přihlásit závod do termínového kalendáře (TK) na www.mushing.cz v souladu s ustanoveními SŘ tak, aby mohl být připraven předběžný TK nejpozději do 1.9. v roce.
Závod, který bude přihlášen do TK po termínu 31.8. bude bez nároku na dotaci - pokud mu STK nebude udělena výjimka z důvodů náhradního termínu nebo extrémně dobré sněhové situace v jednom regionu.
Povinnost klubu - pořadatel závodu musí nejpozději do 31.3. běžného roku zaslat GS doklady dle Směrnice č.2 a 3. o uskutečněném závodu a GS následně zpracuje podklady pro proplacení příspěvku tak, aby mohly být proplaceny do 30.6. v běžném roce.

3. Administrativa licencí
Povinnost klubu je starat se o své členy-závodníky a společně jim vyřídit licence.
Na GS se mohou obracet pouze kluby s hromadnými žádostmi a vůbec ne jednotlivci. GS předá požadavky pověřenému administrátorovi.
Seznam licencí je zveřejněn na webu a je základním dokumentem o platných licencích.

4. Administrativa Registrace Závodních Týmů (RZT)
Registrace závodních týmů se provádí na webu www.mushing.cz . Provést ji může každý závodník samostatně. Zodpovědný za provedení registrace závodníků (přihlášení do MR a hodnocených soutěží) je klub, jehož je závodník členem.

5. Administrativa reprezentace a příspěvků na reprezentaci
Do čtrnácti dnů po akci zašle závodník, který má nárok na příspěvek podle Směrnice č.4 žádost o návrat kauce za startovné a registraci, kopii výsledovky GS ke kontrole a zaregistrování. Při nedodržení termínu ztrácí nárok na příspěvek.

6. Administrativa technických delegátů:
Technickým delegátem je automaticky člen STK nebo STK pověřený zkušený jezdec nebo samotný pořadatel.
TD podává STK písemnou zprávu o organizaci samotného závodu a o dodržování SŘ a ZŘ na tomto závodě. Zprávy TD jsou odeslány GS, který je předá STK k vyhodnocení. Zprávy následně archivuje GS.
Finanční náhrady za činnost TD jsou spojeny s organizátorem závodu. Organizátor si dohodne s TD výši náhrady za jeho činnost.
V případě že STK vyšle TD na kontrolu závodu, podá po ukončení akce TD cestovní příkaz GS a to nejpozději do 14 dnů od skončení akce k proplacení. Proplácí se pouze přímé náklady na PHM dle cestovního příkazu a doloženého TP o spotřebě vozidla.

26.7.2011 Roman Habásko, Jiří Nešněra
Směrnice č.2 - Příspěvky na činnost klubů a na uspořádání závodů:

Zkratky:
SSPS - Svaz sportu psích spřežení
ČASPS - Česká asociace sportu psích spřežení
ZŘ - Závodní řád
SŘ - Soutěžní řád
ŘO - Řád ochrany zvířat
TD - Technický delegát
TK - Termínový kalendář
STK - Sportovní technická komise
MR - Mistrovství republiky
Kluby mohou obdržet následující příspěvky:

1. Příspěvek na činnost klubu:
1.1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou:
1.1.1 Klub je registrován u SSPS-ČASPS
1.1.2 Klub má více než 10 členů a alespoň jednoho aktivního registrovaného závodníka-RZT v uplynulé sezóně.
1.1.3 Klub dodrží stanovené termíny předání kompletních dokladů.
1.2. Při splnění základních podmínek obdrží klub:
1.2.1. Příspěvek základní: 1.000,-Kč na klub
1.2.2. Příspěvek za členskou základnu :
- Za každého jednoho člena staršího 18 let - 20 Kč
- Mládež do 18 let - za každého jednoho člena 50 Kč

2. Příspěvek na uspořádání závodů
2.1. Základní podmínky pro přidělení příspěvku jsou:
2.1.1. Závod byl regulérní a byl proveden podle ZŘ, SŘ a ŘO, byly zaslány výsledkové listiny v předepsaném formátu pověřenému administrátorovi.
2.1.2. Pořadatel předal v termínu Generálnímu sekretáři žádost o přidělení příspěvku, požadované doklady o průběhu závodu a vyúčtování o účelném vynaložení příspěvku o který žádá (viz směrnice č.3)
2.1.3. Zpráva TD byla bez výhrad (u závodů I. třídy),
2.1.4. Pokud na závod nebude delegován TD, vypracuje zprávu TD ředitel závodu
2.1.5. Závod uvedený v TK jako atypický, musí dodržovat ŘO.
2.1.6. Kontrolu dodržování pravidel provádí průběžně STK (komise TD), která může při porušování pravidel doporučovat opatření přímo v průběhu závodu
2.1.7. TD má pravomoc navrhnout snížení příspěvku až o 50% - schvaluje STK
2.1.8. STK má po posouzení pravomoc snížit příspěvek až o 100%

2.2. Při splnění základních podmínek obdrží klub:
Kárové závody -
- závod na suchu: 2000 Kč
- MR na suchu: 5.000 Kč

Saňové závody
- saňový závod s kompletním programem 2 kat. zařazený v TK: 5000 Kč
- saňový závod sprint zařazený a uznaný do seriálu MR: 15.000 Kč
- saňový závod mid zařazený a uznaný do seriálu MR: 15.000 Kč
- saňový závod long zařazený a uznaný do seriálu MR: 30.000 Kč
- saňový závod v TK,hodnocený po schválení STK jako atypický: 10.000,- Kč
2.2.1. Kumulace několika typů závodů ( sprint+ mid / mid+long ) v jednom místě a v jednom termínu (týdnu) pouze 5.000 Kč příspěvku za druhý závod.

26.7.2011 Roman Habásko, Jiří Nešněra
Směrnice č.3 - Žádost o příspěvek na uspořádání závodu.

Z důvodů, že cílený příspěvek na pořádání závodů je dosti vysoký a není určen pro zvýšení rozpočtu klubu pořádajícího závod, ale na zvýšení úrovně závodu bude tento přípěvek vyplacen pouze na základě vyúčtování s doložením kopií dokladů:

Cílenou dotaci na závod je možné účtovat a použít pouze na:

1. přípravu tratí a rekognoskaci terénu

2. úpravu tratí (před, během a po závodě)

3. úpravu parkoviště a stake-outu

4. poštovné spojené s děním závodu včetně doložených nákladů na GSM telefon v průběhu závodu.

5. poplatky obcím, státu, případně jiným subjektům např. za nájem tratí apod.

6. veterinární zabezpečení

7. informační materiály o závodě (propozice, mapy, plakáty, příp. bulletin
apod.)

8. prostředky pro udržení pořádku (kontejnery, popelnice, pytle apod. vč. likvidace)

9. prostředky pro bezpečný průběh závodu (oplůtky, informační tabule, zábrany)

10. refundace nákladů rozhodčím, pomocníkům (tzv.ošatné) - tyto "refundace" musí být doloženy skutečným dokladem (nemůže to být jenom seznam na papíře).

11. diplomy a medaile, příp. poháry u závodu seriálu MR

12. nájem materiálu (např. kopírek, počítačů, startovních hodin)

13. spotřeba materiálu (např. papíry, spreje pro značení psů apod.)

14. prokázané náklady potřebné k odvrácení náhodné události ohrožující bezpečnost občanů a majetku (např. náklady na akce organizované pro záchranu účastníků závodu při náhlém zhoršení počasí, apod.)

V žádném případě nebude cílená dotace na závod vyplacena za:
a) občerstvení a aktivity spojené s večerní zábavou (hudba, nájem sálu apod.)
b) jakýkoliv materiál a aktivity, které nemají přímou souvislost s konáním závodu
c) jiné ceny, než jsou uvedeny

V případě účtování extrémně odlišných nákladů za služby apod. od cen obvyklých nebude na tyto výdaje brán zřetel.
Dotace bude vyplacena na základě vyúčtování - kopie účetních dokladů zašle pořadatel Generálnímu sekretáři (v současnosti Heleně Biháryové) do 31.3. sezoního roku.

Maximální výše příspěvku bude určena vždy Směrnicí č.2 příspěvky na organizaci závodů.

26.07.2011 Roman Habásko, Jiří NešněraSměrnice č.4 - Příspěvek na náklady spojené s reprezentací:

Zkratky:
SSPS - Svaz sportu psích spřežení
ČASPS - Česká asociace sportu psích spřežení
ME - Mistrovství Evropy
MS - Mistrovství světa
OH - Olympijské hry
EP - Evropský pohár
SP - Světový pohár
STK - Sportovní technická komise
TK - termínový kalendář
FISTC - mezinárodní organizace pro čistokrevná plemena psích spřežení
ESDRA - mezinárodní organizace pro otevřená plemena psích spřežení
IFSS - mezinárodní organizace psích spřežení


Příspěvky svazu na náklady s reprezentací jsou:
1. Startovné a registrační poplatek
2. Příspěvek na náklady mezinárodních akcí pořádaných v ČR
3. Příspěvek na jednání generálního zasedání FIST, ESDRA, IFSS

1. Startovné a registrační poplatek:
a) Registrační poplatek - závodníci, kteří projeví zájem o registraci, složí kauci na příslušný účet svazu. Kauce jim bude v případě splnění podmínek (viz níže bod 1.c) vrácena.
b) Startovné ME, MS - Nominovaní závodníci složí kauci (zálohu) na startovné na příslušný účet. Součástí výpravy ČR mohou být i závodníci, kteří by nebyli nominováni podle výkonnosti, ale projeví zájem o start a vejdou se do limitu určeného pro ČR.
c) Kauce na startovné a registrační poplatek bude vrácena těm závodníkům, kteří jsou členi
klubu, který je registrován u SSPS-ČASPS a na závodech ME, MS,OH,
- získali medaili
- juniorům
V ostatních případech bude jejich záloha (kauce) použita na úhradu startovného.
d) V případě že reprezentant bude z přidruženého klubu nezastřešeného ČSTV
bude muset jeho klub uhradit alikvotní část ročního poplatku placeného
organizacím FISTC, ESDRA, IFFS dle vzorce roční poplatek /počet všech
reprezentantů x reprezentanti z přidruženého klubu. Tento poplatek je
nevratný.
Všechny poplatky jsou splatné předem, nejpozději v termínu určeném
STK. Bez zaplacení těchto poplatků, nebude závodník z přidruženého klubu nominován.

2. Příspěvek na náklady mezinárodních akcí pořádaných v ČR:

a) Závody - ME, MS, EP, SP,
Každá sekce může jedenkrát za rok uspořádat v ČR závod mezinárodního významu s příspěvkem svazu ve výši 20.000,- Kč.
Závod by měl splňovat kriteria:
počet startujících zahraničních účastníků větší jak deset týmů, mezinárodní prestiž závodu, mediální propagace závodu na národní úrovni.
O příspěvek musí požádat pořadatel závodu STK a to na schůzi předsedů při schvalování TK. STK rozhodne na základě vyhodnocení závodu v předešlé sezoně.
 Výše uvedená částka 20 000Kč může být vyplacena předem na základě písemné žádosti pořadatele zaslané Generálnímu sekretáři. Po ukončení akce musí do 14. dnů poslat pořadatel kopie dokladů vynaložených na uskutečnění akce Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy.
Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu pořadatel vrátit na účet Svazu do týdne od rozhodnutí o nekonání akce.

 V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat pořadatel vyúčtování vynaložených nákladů Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude příspěvek proplacen.
.

b) Jednání orgánů mezinárodních organizací
Každá sekce může jedenkrát za pět let uspořádat v ČR oficiální zasedání některého orgánu mezinárodních organizací s příspěvkem svazu ve výši 20.000,-Kč ( FISTC, ESDRA, IFSS )
 Výše uvedená částka 20 000Kč může být vyplacena předem na základě písemné žádosti pořadatele zaslané Generálnímu sekretáři. Po ukončení akce musí do 14. dnů poslat pořadatel kopie dokladů vynaložených na uskutečnění akce Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy.
Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu pořadatel vrátit na účet Svazu do týdne od rozhodnutí o nekonání akce.

 V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat pořadatel vyúčtování vynaložených nákladů Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude příspěvek proplacen.


3. Příspěvek na náklady spojené s generálním zasedáním FIST, ESDRA, IFSS:

a) Každá sekce může jedenkrát za rok vyslat své dva zástupce na oficiální jednání mezinárodních federací FISTC, ESDRA, IFSS. Delegátům náleží úhrada nákladů na tuto akci, maximálně však do výše 15.000,- Kč za oba delegáty.
 Výše uvedená částka 15. 000,- Kč může být vyplacena předem na základě písemné žádosti zástupce zaslané Generálnímu sekretáři. Po ukončení akce musí do 14. dnů poslat zástupce-účastník kopie dokladů vynaložených na uskutečnění akce Generálnímu sekretáři jako řádné vyúčtování zálohy.
Pokud by se akce nekonala a byla vyplacena záloha předem, musí zálohu zástupce vrátit na účet Svazu do týdne od rozhodnutí o nekonání akce.

 V případě, že nebyla vyplacena záloha předem, musí poslat zástupce-účastník vyúčtování vynaložených nákladů Generálnímu sekretáři, na základě tohoto vyúčtování bude příspěvek proplacen.
.

26.07.2011 Roman Habásko, Jiří Nešněra

Habásko Roman

| Další články autora | Verze pro tisk |


Hodnocení článku : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dosavadní hodnocení 5,24 (3626)
1=špatný 5=dobrý 10=výborný

Vstup pro členy
ID člena
Heslo
Registrovat

Info více
přihlášeni jsou 87 členů
právě si čte 1 člověk

Vyhledávání


rozšířené vyhledávání

Vygenerováno za 0,00519 vteřin
Počet zobrazených stránek 68 164 836, verze systému 0.40

copyright © www.mushing.cz , created by www.invite.cz, e-mail: invite@invite.cz
stránky jsou optimalizovány pro MSIE 4.0 a vyšší a rozlišení 800x600