Kodex reprezentanta

Výňatek ze Směrnice č. 5

 

1. Reprezentant si je vědom, že zařazení do reprezentace je odměna a pocta, kterou nelze nárokovat a kterou si musí každý zasloužit.
 
2. Reprezentant musí za všech okolností důstojně a zodpovědně reprezentovat nejen Českou asociaci sleddog sportů, ale především Českou republiku.
 
3. Reprezentant respektuje a ctí státní symboly České republiky: malý a velký státní znak, státní barvy, státní vlajku, prezidentskou standartu, státní pečeť a státní hymnu.
 
4. Reprezentant je vždy slušný a zdvořilý při veškerém jednání s teamleaderem, manažerem reprezentace, reprezentačními kolegy, soupeři, organizátory, diváky a fanoušky bez ohledu na rasu, věk, pohlaví, víru či schopnosti. Rovněž se podílí na vytváření a udržení sportovního i týmového ducha.
 
5. Reprezentant svým veřejným a mediálním vystupováním podporuje dobré jméno České asociace sleddog sportů i České republiky. K mediální komunikaci patří z tohoto pohledu nejen televize a rozhlas, ale i tištěná média a internet včetně veřejně přístupných sociálních sítí.
 
6. Reprezentant je svým chováním vzorem ostatním sportovcům nejen na všech závodech, při reprezentačních akcích, ale i mimo ně. Soutěží čestně, podle pravidel a v duchu pravidel, dodržuje zásady chování fair play a respektuje rozhodnutí rozhodčích.
 
7. Reprezentant svým přístupem ke psům nejen na trati, ale i mimo soutěž musí jít příkladem. Pohoda a starostlivost o jeho psy musí být vždy na prvním místě. Jakékoli hrubé zacházení a fyzické trestání psů, vyjma rozehnání rvačky, je neakceptovatelné a povede k disciplinárnímu řízení u příslušné sekce STK.
 
8. Reprezentant neužívá zakázané dopingové látky a nepoužívá zakázané dopingové metody. Respektuje veškerá ustanovení světové antidopingové agentury WADA, Antidopingového výboru ČR a příslušné mezinárodní federace. Je povinen na požádání oprávněného orgánu podrobit sebe, svého psa či psy antidopingovému testu.
 
9. Reprezentant zná a dodržuje Soutěžní řád, Závodní řád a Řád na ochranu zvířat při závodech psích spřežení na všech závodech pořádaných ČASS.
 
10. Reprezentant zná a dodržuje mezinárodní pravidla závodů ME a MS pořádaných IFSS a FISTC.
 
11. Reprezentant respektuje veškerá potřebná rozhodnutí učiněná teamleaderem a manažerem reprezentace, pokud nejsou v rozporu s článkem 8 Kodex reprezentanta.
 
12. Na všechny benefity člena reprezentace má reprezentant nárok pouze za předpokladu, že budou splněny všechny podmínky k jejich získání tak, jak je uvedeno v této Směrnici č. 5, a zároveň dodržuje v téže směrnici článek 8 Kodex reprezentanta.
 
13. Při opakovaném či hrubém porušení tohoto kodexu se reprezentant vystavuje disciplinárnímu řízení u příslušné sekce STK, které může vést až ke ztrátě všech benefitů člena reprezentace, vyloučení z reprezentace a ztrátě licence.